cover photo

Diagnostika vekom podmienenej degenerácie makuly (VPDM)

Každému pacientovi v očnej ambulancii lekár pri prvej návšteve vyšetrí zrakovú ostrosť a očné pozadie pri rozšírenej zrenici. Pri každom vyšetrení pacienta s VPDM lekár vykoná OCT vyšetrenie a jednotlivých vrstiev sietnice. V indikovaných prípadoch sa realizuje angiografické vyšetrenie sietnice s kontrastnou látkou.

Samovyšetrenie Amslerovou mriežkou

Amslerova mriežka je test kvality centrálneho videnia. Uprostred mriežky vertikálnych a horizontálnych línií je bod, ktorý pacient pri vyšetrení sleduje.

Test je jednoduchý, pacient má zakryté jedno oko a druhým okom sleduje bod v mriežke. V prípade poškodenia makuly bod buď nevidí v centrálnom poli, alebo ho vidí rozmazane, respektíve mriežku vníma ako pokrivenú. Amslerova mriežka slúži aj ako samovyšetrovacia metóda a pacient si môže zrak kontrolovať doma pravidelne. Pri akomkoľvek nesprávnom videní mriežky je nutné vyhľadať odbornú pomoc.

Vyšetrenie

Amslerova mriežka

Človek so zdravým zrakom vidí mriežku takto:

Amslerova mriežka

Amslerova mriežka s deformáciou Amslerova mriežka deformácia 2

Vyšetrenie očného pozadia s fundus kamerou

Vyšetrenie očného pozadia s fundus kamerou je dôležité pri rozpoznaní a diagnostikovaní VPDM. Fundus kamera je optický prístroj, ktorý nahrádza oftalmoskop a umožňuje snímať očné pozadie. V súčasnosti sa používajú digitálne kamery, ktoré poskytujú počítačovú analýzu snímok a ich jednoduchšiu archiváciu. Fundus kamera poskytuje priamy zväčšený obraz očného pozadia. Získavajú sa ňou snímky disku zrakového nervu, ciev sietnice a okolitého tkaniva.

Vyšetrenie môže byť non-mydriatickou fundus kamerou, kde nie je potrebné pred vyšetrením aplikovať očné kvapky, alebo mydriatickou fundus kamerou.

Pri mydriatickej kamere je potrebné pred vyšetrením aplikovať očné kvapky na rozšírenie zreničiek (mydriatiká), takže po vyšetrení je neostré videnie, ktoré v prípade rozšírenia zreničiek pretrváva aspoň 2-3 hodiny po aplikácii. Po použití kvapiek na rozšírenie zreničiek treba čakať 20-40 minút (je to individuálne, podľa reakcie zreničiek na kvapky) so zatvorenými očami, aby vznikla mydriáza potrebná na vyšetrenie očného pozadia.

Vyšetrenie s mydriatickou kamerou

Vyšetrenie zrakovej ostrosti

je dôležité na posúdenie rozlišovacej schopnosti oka postihnutého degeneráciou sietnice. Zraková ostrosť sa vyšetruje zo vzdialenosti 4 metrov na špecializovaných svetelných optotypoch s desiatimi riadkami po 5 písmen, ktoré sa postupne smerom dole zmenšujú. Pri slabšej zrakovej ostrosti (menej ako 15 písmen) je doplnené čítanie z 1 metra, kde pacient prečíta písmená z prvých šiestich riadkov. Vízus sa vyhodnocuje tzv. skóre (počet všetkých písmen prečítaných zo 4 metrov + počet písmen prečítaných z 1 metra).

Vyšetrenie-zrakovej-ostrosti

ETDRS test

Vyšetrenie zrakovej ostrosti pomocou ETDRS tabule ukazuje zlepšenie alebo zhoršenie videnia pomocou línií rôznych veľkostí písmen. Vyšetruje sa každé oko samostatne a výsledok, o koľko riadkov sa videnie zlepšilo alebo zhoršilo, ukazuje postup vývoja ochorenia a úspech liečby.

Optická koherentná tomografia

je jedna z najmodernejších vyšetrovacích metód na detailné vyšetrenie sietnice. Celé vyšetrenie je úplne bezbolestné a trvá niekoľko minút. Robí sa v sede s oporou brady a čela. Prístroj vysiela na oko iba slabé a neškodné svetelné lúče. Lekár vám pred samotným vyšetrením do oka aplikuje kvapky na rozšírenie zrenice. Vyšetrenie vyžaduje od vás istú mieru spolupráce s lekárom spočívajúcu v sledovaní svetelného bodu a v obmedzení pohybov oka.

Optická koherentná tomografia

Snímok zakrvácania a opuchu neovaskulárnej membrány

Fluoresceínová angiografia

je to vyšetrovacia metóda, pri ktorej vám zdravotná sestra podá do žily kontrastnú látkuflouresceín a lekár sleduje prúdenie tejto látky cievnym systémom oka. Vyžaduje tiež vašu spoluprácu s lekárom a fixáciu zraku na svetelný bod. Celé vyšetrenie trvá asi 10 minút, je bezbolestné. Na jeho základe sa dá určiť, akú formu vekom podmienenej degenerácie makuly máte, a zároveň sa stanoví rozsah, typ a lokalizácia poškodenia a následná liečba.

Fluoresceínová angiografia - prístroj

Fluoresceínová angiografia - snímok