cover photo

Časté otázky

Vypracované v spolupráci s MUDr. Ľubica Brániková, primár Oftalmologického oddelenia, FNsP Nové Zámky

Vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM) je progresívne chronické ochorenie centrálnej časti sietnice, ktoré postihuje ľudí nad 50 rokov a ktoré je vo vyspelých krajinách najčastejšou príčinou trvalého a nezvratného poškodenia zraku. Odhaduje sa, že celosvetovo bolo v roku 017 týmto ochorením postihnutých 196 miliónov ľudí a v roku 2030 to bude 288 miliónov.

Rozlišujeme dve formy ochorenia: suchú formu, ktorá postihuje približne 90 % pacientov, a vlhkú formu, ktorá postihuje 10 % pacientov s VPDM.

Sietnica je tenká vrstva pokrývajúca zadnú časť vnútornej steny oka, ktorá obsahuje svetlocitlivé bunky a nervové vlákna. Jej centrálna časť sa nazýva makula (žltá škvrna) a je zodpovedná za videnie jemných detailov a preto je veľmi dôležitá pri čítaní, písaní, rozpoznávaní tvárí, šoférovaní a iných každodenných aktivitách.

Suchá forma VPDM je charakterizovaná prítomnosťou drúz, zmien na úrovni pigmentového epitelu sietnice (RPE) a prípadne aj úplnou alebo neúplnou atrofiou vonkajších vrstiev sietnice. Prebieha zvyčajne pomalšie, je však potrebné chodiť na pravidelné očné vyšetrenia a riadiť sa odporúčaniami očného lekára (úprava rizikových faktorov, zdravý životný štýl, užívanie výživových doplnkov s obsahom luteínov a antioxidantov, samovyšetrovanie Amslerovou mriežkou).

Vlhká forma VPDM je charakterizovaná prítomnosťou neovaskulárnej membrány, ktorá je výsledkom patologického rastu nových ciev a ktorá sa môže prejavovať opuchom sietnice, krvácaním alebo v neskorých štádiách vznikom jazvy. Pri potvrdení vlhkej formy VPDM je indikovaná liečba antirastovými faktormi v aplikačnom centre.

Súčasťou neskorých štádií oboch foriem VPDM môže byť atrofia makuly, t. j. stenčenie v centrálnej časti sietnice, ktoré je nezvratné a z hľadiska udržania zrakových funkcií má veľmi nepriaznivú prognózu.

Áno, ochorenie postihuje obe oči, ale nástup ťažkostí môže byť v rozmedzí niekoľkých týždňov, mesiacov, dokonca aj rokov. Preto je dôležité chodiť na pravidelné očné kontroly, upraviť rizikové faktory (prestať fajčiť, udržiavať si primeraný krvný tlak a správnu hmotnosť), dbať na vhodnú životosprávu a zdravý životný štýl, užívať výživové doplnky s obsahom luteínov a antioxidantov a samovyšetrovať sa pomocou Amslerovej mriežky a v prípade zhoršenia videnia alebo nových zmien na Amslerovej mriežke ihneď navštíviť očného lekára.

Pacientom so suchou formou VPDM sa odporúča užívanie výživových doplnkov s obsahom luteínov a antioxidantov. Na základe štúdie AREDS 2 sa odporúča užívať vitamín C (500mg), vitamín E (400 i.u.), luteíny (10mg), zeaxantín (2mg), zinok (80mg) a meď (2mg). Je dôležité si však uvedomiť, že tieto výživové doplnky ochorenie neliečia, ale môžu spomaliť jeho progresiu.

U pacientov s vlhkou formou VPDM je indikovaná liečba antirastovými faktormi v niektorom z aplikačných centier.

Áno, prítomnosť ochorenia v rodine, najmä u jedného z rodičov patrí medzi silné rizikové faktory ochorenia. Je preto veľmi dôležité chodiť na pravidelné očné kontroly a riadiť sa odporúčaniami očného lekára.

Medzi silné rizikové faktory patrí vek nad 60 rokov, pozitívna rodinná anamnéza a fajčenie, ktoré predstavuje najsilnejší modifikovateľný faktor. Existuje priama korelácia fajčenia a počtu vyfajčených cigariet za život s rozvojom neskorých štádií VPDM. U fajčiarov dochádza k rozvoju VPDM o 5-10 rokov skôr ako u nefajčiarov.

Medzi stredne silné rizikové faktory patrí vysoký krvný tlak, kardiovaskulárne ochorenia a obezita.

Medzi slabé rizikové faktory patrí strava chudobná na omega 3 mastné kyseliny, vitamíny, karotenoidya minerály a tiež strava bohatá na tuky a nedostatok fyzickej aktivity.

Nástup príznakov je pomalší u suchej formy VPDM a rýchlejší u vlhkej formy VPDM. Ochorenie postihuje obe oči, nález však môže byť asymetrický. V skorých a stredne pokročilých štádiách je pacient bez symptómov, neskôr môže mať znížený kontrast senzitivity a adaptáciu na tmu, čo sa prejaví ťažkosťami pri čítaní pri tlmenom svetle. Postupne dochádza k zhoršeniu centrálnej zrakovej ostrosti na blízko a neskôr aj do diaľky. Objavujú sa metamorfopsie (výpadky alebo zbiehanie písmen pri čítaní, vlnenie čiar alebo deformácie predmetov alebo tvárí, na ktoré sa pozeráte). Proces zhoršovania zrakovej ostrosti prebieha postupne, druhé oko býva postihnuté v priebehu niekoľkých rokov. V konečných štádiách môže byť centrálna zraková ostrosť znížená až na počítanie prstov pred okom, kedy pacient na orientáciu v priestore používa periférne videnie. Vlhká forma VPDM môže znižovať schopnosť pacientov vykonávať každodenné úlohy, ako je čítanie, príprava jedla, obliekanie, rozpoznávanie známych tvárí alebo vedenie motorového vozidla.

Na diagnostiku VPDM je potrebné vyšetrenie očným lekárom, ktorý pri podozrení na vlhkú formu VPDM odosiela pacienta do aplikačného centra. Aplikačné centrum je pracovisko, ktoré realizuje komplexné očné vyšetrenie a v prípade potvrdenia diagnózy vlhkej formy VPDM indikuje liečbu antirastovými faktormi a potom pacienta lieči a kontroluje. Samotné vyšetrenie zahŕňa vyšetrenie zrakovej ostrosti, vyšetrenie Amslerovou mriežkou, biomikroskopické vyšetrenie, vyšetrenie optickou koherenčnou tomografiou (OCT), fluoresceínovú alebo OCT-angiografiu, farebnú fotografiu očného pozadia a fundusautofluorescenciu. Vyšetrenia sú bezbolestné, je treba však rátať s rozkvapkaním, t. j. s rozšírením zreničiek, ktoré trvá 4-6 hodín a preto je vhodné prísť s doprovodom, resp. zabezpečiť si odvoz.

Pred štandardným vyšetrením sa odbery nerobia, je však možné, že v rámci diferenciálnej diagnostiky pri podozrení na iné ochorenia alebo v prípade nutnosti ich vylúčenia bude odbery potrebné doplniť.

Nalačno treba prísť v prípade, že sa u pacienta plánuje aj vyšetrenie fluoresceínovou angiografiou, čo je vyšetrenie, pri ktorom sa do žily podáva kontrastná látka fluoresceín a potom sa fotia cievy a cievne zmeny očného pozadia. Fluoresceín prechodne zafarbuje kožu, sliznice a moč, tieto zmeny by však mali ustúpiť do 36 hodín. Veľa pracovísk už fluoresceínovú angiografiu nahrádza OCT angiografiou, ktorá predstavuje vyšetrenie bez nutnosti podania kontrastnej látky a v tomto prípade nie je nutné prísť nalačno.

Áno, vyšetrenie sa robí v tzv. rozkvapkaní, kedy sa do oka podávajú kvapky, ktoré rozširujú zreničku a vtedy oko nie je schopné vidieť ostro. Neostré videnie je prechodné a trvá 4-6 hodín, preto je veľmi vhodné prísť s doprovodom a zabezpečiť si odvoz.

Zlatým štandardom liečby vlhkej formy VPDM sú antirastové faktory (antiVEGF preparáty, biologická liečba), ktorých použitie vedie k významnému zlepšeniu prognózy ochorenia a udržaniu dobrých zrakových funkcií. Používajú sa vo forme intravitreálnych injekcií, t. j. injekcií podávaných priamo do oka za prísne aseptických podmienok na operačnej sále. Existujú viaceré dávkovacie režimy. Liečba je dlhodobá.

 

Liečba vlhkej formy VPDM sa podáva v aplikačných centrách. Po komplexnom vyšetrení pacienta (zraková ostrosť, kontrola očného tlaku, biomikroskopické vyšetrenie, OCT vyšetrenie, farebná fotografia očného pozadia) sa v lokálnom znecitlivení liek aplikuje priamo do oka vo forme injekcie za aseptických podmienok na operačnej sále. Samotný proces aplikácie trvá niekoľko minút. Lekár najskôr vydezinfikuje oko a okolie oka dezinfekčným roztokom, nasadí mu pomôcku na otvorenie oka a podá injekciu cez bielko do dutiny sklovca, pričom pacient by nemal cítiť bolesť. Môže, ale nemusí, vnímať mierny tlak. Po injekcii je oko chránené očným krytím a po kontrole očného tlaku pacient odchádza v sprievode domov.

 

Liečba začína 3 po sebe nasledujúcimi injekciami v mesačných intervaloch a pokračuje ďalej v závislosti od typu antirastového faktora a zvoleného dávkovacieho režimu. Liečba aj sledovanie pacienta sú dlhodobé.

Samotná aplikácia je veľmi rýchla, trvá niekoľko minút. Lekár najskôr vydezinfikuje oko a okolie oka dezinfekčným roztokom, nasadí mu pomôcku na otvorenie oka a podá injekciu. Aplikácii však predchádza komplexné vyšetrenie, preto je na aplikáciu vhodné vyhradiť si minimálne pol dňa. Po injekcii je oko chránené očným krytím, navyše samotné videnie môže byť prechodne ovplyvnené podaním kvapiek na rozšírenie zreničky a tiež samotnou aplikáciou lieku a trvalo samotným ochorením VPDM, preto nie je možné po aplikácii šoférovať a je vhodné (a v niektorých prípadoch dokonca nevyhnutné) zabezpečiť si doprovod a odvoz domov.

Pacient dostane toľko injekcií, koľko bude potrebných k stabilizácii ochorenia a udržaniu zrakových funkcií. U niektorých pacientov, ktorý sa liečia roky, to môže byť aj niekoľko desiatok injekcií.

V prípade vlhkej formy VPDM je podávanie injekcií s antirastovými faktormi jedinou liečbou, ktorou je možné ochorenie stabilizovať a tým udržať zrakové funkcie čo najdlhšie. Neliečené ochorenie vedie k oslepnutiu.

 

Injekcie s antirastovými faktormi sa na liečbu vlhkej formy VPDM podávajú už od roku 2007, pracoviská majú s nimi bohaté skúsenosti. Stále sa však skúmajú nové dávkovacie režimy a nové molekuly, ktoré by mali dlhodobejší efekt a zabezpečili pacientom stabilizáciu ochorenia a stabilizáciu zrakových funkcií, t. j. videnia aj s menším počtom samotných injekcií.

Liečba je po splnení indikačných kritérií a schválení žiadosti poisťovňou hradená zdravotnými poisťovňami v rozsahu 8 injekcií v prvom roku liečby a 6 injekcií v ďalších rokoch liečby. V prípade, že pacient potrebuje intenzívnejšiu liečbu, lekár pacientovi navrhne ďalšie možnosti ako v liečbe antirastovými faktormi pokračovať.