cover photo

Diagnostika diabetickej retinopatie a diabetického edému makuly (DR a DEM)

Pri prvej návšteve pacienta v ambulancii očný lekár skontroluje zrakovú ostrosť, zmeria vnútroočný tlak a vyšetrí očné pozadie pri rozšírenej zrenici /v mydriáze/. Pri vyšetrení pacienta môže zrealizovať aj OCT vyšetrenie jednotlivých vrstiev sietnice, zmerať hrúbku sietnice. V indikovaných prípadoch sa realizuje fluoroangiografické vyšetrenie sietnice s kontrastnou látkou (nie všade maju OCT).

Vyšetrenie očného pozadia s fundus kamerou

Vyšetrenie očného pozadia fundus kamerou je dôležité v rozpoznaní a diagnostikovaní DR. Fundus kamera je optický prístroj, ktorý umožňuje snímať očné pozadie. V súčasnosti sa používajú digitálne kamery, ktoré poskytujú počítačovú analýzu snímok a ich jednoduchšiu archiváciu. Fundus kamera poskytuje priamy zväčšený obraz očného pozadia.
Vyšetrenie sa môže robiť pomocou non-mydriatickej fundus kamery, kde nie je potrebné pred vyšetrením aplikovať očné kvapky, alebo mydriatickou fundus kamerou.

Pri mydriatickej kamere je nutné pred vyšetrením aplikovať očné kvapky na rozšírenie zreničiek (mydriatiká), takže po vyšetrení je neostré videnie, ktoré v prípade rozšírenia zreničiek pretrváva aspoň 2-3 hodiny po aplikácii kvapiek. Na rozšírenie zreničiek treba čakať so zatvorenými očami, aby vznikla mydriáza potrebná na vyšetrenie očného pozadia.

Vyšetrenie s mydriatickou kamerou

Samovyšetrenie zrakovej ostrosti

je dôležité na posúdenie rozlišovacej schopnosti oka postihnutého degeneráciou sietnice. Zraková ostrosť sa vyšetruje zo vzdialenosti 4 metrov na špecializovaných svetelných optotypoch so štrnástimi riadkami po 5 písmen, ktoré sa postupne smerom dole zmenšujú. Pri slabšej zrakovej ostrosti je doplnené čítanie z 1 metra.

Vyšetrenie-zrakovej-ostrosti

ETDRS test

Vyšetrenie zrakovej ostrosti pomocou ETDRS tabule ukazuje zlepšenie alebo zhoršenie videnia pomocou línií rôznych veľkostí písmen. Vyšetruje sa každé oko samostatne a výsledok, o koľko písmen prípadne riadkov sa videnie zlepšilo alebo zhoršilo, ukazuje postup vývoja ochorenia a úspechu liečby.

Optická koherentná tomografia

je jedna z najmodernejších vyšetrovacích metód na detailné vyšetrenie sietnice. Celé vyšetrenie je úplne bezbolestné a trvá niekoľko minút. Robí sa v sede s oporou brady a čela. Prístroj vysiela na oko iba slabé a neškodné svetelné lúče. Lekár vám v prípade potreby pred samotným vyšetrením do oka aplikuje kvapky na rozšírenie zrenice. Samotné vyšetrenie vyžaduje od vás istú mieru spolupráce s lekárom spočívajúcu v sledovaní svetelného bodu a v obmedzení pohybov oka.

Optická koherentná tomografia

Oftalmoskopia

Najdôležitejšie vyšetrenie očného pozadia je oftalmoskopia. Pri tomto vyšetrení sa pomocou priamej alebo nepriamej oftalmoskopie detailne vyšetruje očné pozadie a hľadajú sa zmeny na sietnici. Priama oftalmoskopia sa používa menej, najčastejšie sa používa nepriama oftalmoskopia, pri ktorej lekár používa svetelný zdroj a šošovky rôznej optickej sily.

Fluoresceínová angiografia

je to vyšetrovacia metóda, pri ktorej vám zdravotná sestra podá do žily kontrastnú látku flouresceín a lekár sleduje prúdenie tejto látky cievnym systémom oka. Vyžaduje tiež vašu spoluprácu s lekárom a fixáciu zraku na svetelný bod. Celé vyšetrenie trvá asi 10 minút, je bezbolestné. Na jeho základe tohto vyšetrenia sa dá určiť o akú formu diabetickej retinopatie ide, určí sa rozsah a typ poškodenia sietnice a následne najvhodnejší liečebný postup.

Fluoresceínová angiografia - prístroj

Fluoresceínová angiografia - snímok