cover photo

Diabetický edém makuly (DEM)

Diabetický edém makuly, opuch žltej škrvny pri diabete, sa najčastejšie vyskytuje u očí s neproliferatívnou diabetickou retinopatiou, ale môže sa objaviť aj u očí s proliferatívnou diabetickou retinopatiou. Je najčastejšou príčinou zhoršenia zrakovej ostrosti u populácie v produktívnom veku. Pacient postupne stráca schopnosť vidieť, vidí hmlisto. Ochorenie môže postupovať v niektorých prípadoch rýchlo a zraková ostrosť klesať až na úroveň praktickej slepoty.

Poškodenie makuly (žltej škvrny) je osobitný prípad diabetickej retinopatie. Krvné vlásočnice prerastajú do makuly a vytekajú najmä do oblastí žltej škvrny, kde spôsobujú opuch (edém). Porucha môže postupovať aj rýchlo a pacient stráca schopnosť vidieť. Diabetický edém makuly nie je odlišné ochorenie ako diabetická retinopatia, ale vlastne jej následok. Edém makuly nemôže vzniknúť bez predchádzajúcich príznakov retinopatie.

Zmeny pri diabetickom edéme makuly sú spojené s aktiváciou zápalových mediátorov s poškodením endoteliálnych cievnych buniek. Poškodenie týchto buniek vedie k narušeniu hematookulárnej bariéry, následkom je ischemia, hypoxia a narušenie tesných spojení buniek ciev, čo spôsobuje prepúšťanie tekutiny do sietnice.

Ilustračný obrázok narušenia tesných spojení buniek ciev s následným presakovaním tekutiny

Ilustračný obrázok narušenia tesných spojení buniek ciev s následným presakovaním tekutiny

  • Ischémia – nedostatočné prekrvenie orgánov zvyčajne spôsobené upchaním ciev (znížením až zastavením prietoku krvi v cievach)
  • Hypoxia – nedostatočné okysličenie buniek a tkanív
  • Zápalové mediátory – špeciálne molekuly uvoľnené z buniek imunitného systému pri poškodení tkanív

Trvalá hyperglykémia pri cukrovke môže mať vplyv na množstvo zápalových látok a látok podporujúcich bujnenie a rast, ktoré spôsobujú štrukturálne a funkčné zmeny krvných ciev (napr. zvýšená tvorba VEGF). Pri diabetickom edéme makuly dochádza k presakovaniu tekutiny do oblasti sietnice a vzniku opuchu (edému).

Existujú dva základné typy diabetického edému makuly, pričom ich rozsah a typ sa zisťuje pomocou prístrojov optickej koherentnej tomografie a fluorescenčnej angiografie.

Rozdelenie podľa rozsahu:

  • Fokálny edém – opuch v menšej ohraničenej časti sietnice najčastejšie okolo zdroja presakovania (najčastejšie mikroaneuryziem) alebo uzáveru kapilár, niekedy sa okolo tvoria žlté prstence tukových ložísk (tvrdé exudáty).
  • Difúzny edém – hromadenie tekutiny vo väčšom rozsahu okolo viacerých zdrojov presakovania, častejšie presakujú kapiláry, menej mikroaneuryzmy.

Rozdelenie podľa vyvolávajúcej príčiny (etiopatogenézy):

  • Exsudatívny – presakovanie z poškodených mikroanueryziem alebo kapilár.
  • Ischemický – nedostatočne prekrvené oblasti v makule (uzávery kapilár) s presakovaním zvyšných funkčných kapilár.
  • Zmiešaný – najčastejšie vzniká kombináciou obidvoch vyššie uvedených.