cover photo

Diagnostika

Pri návšteve pacienta v špecializovanej očnej ambulancii lekár skontroluje zrakovú ostrosť, zmeria vnútroočný tlak a vyšetrí očné pozadie pri rozšírenej zrenici (v mydriáze). Pri vyšetrení pacienta môže vykonať aj OCT vyšetrenie jednotlivých vrstiev sietnice a zmerať jej hrúbku. V indikovaných prípadoch sa realizuje fluoroangiografické vyšetrenie sietnice s kontrastnou látkou.

Vyšetrenie zrakovej ostrosti

je dôležité na posúdenie rozlišovacej schopnosti oka postihnutého uzáverom sietnicovej žily. Zraková ostrosť sa vyšetruje zo vzdialenosti 4 metrov na špecializovaných svetelných optotypoch so štrnástimi riadkami po 5 písmen, ktoré sa postupne smerom dole zmenšujú. Pri slabšej zrakovej ostrosti pacient číta aj zo vzdialenosti 1 metra.

EDTRS test

Vyšetrenie zrakovej ostrosti pomocou EDTRS tabule ukáže zlepšenie alebo zhoršenie videnia pomocou línií rôznych veľkostí písmen. Vždy sa vyšetruje každé oko samostatne. Výsledok, o koľko písmen, prípadne riadkov sa videnie zlepšilo alebo zhoršilo, ukazuje vývoj ochorenia a úspešnosť liečby.

Vyšetrenie očného pozadia oftalmoskopiou alebo fundus kamerou

Oftalmoskopia je dôležité vyšetrenie, pri ktorom sa priamo alebo nepriamo detailne vyšetruje očné pozadie a hľadajú sa prítomné zmeny na sietnici. Najčastejšie sa používa nepriama oftalmoskopia, pri ktorej lekár používa svetelný zdroj a šošovky rôznej optickej sily, priama oftalmoskopia oftalmoskopom sa už v súčasnosti používa menej.

Fundus kamera je optický prístroj, ktorý umožňuje snímať očné pozadie, pričom poskytuje priamy zväčšený obraz očného pozadia. V súčasnosti sa už používajú hlavne digitálne kamery, ktoré umožňujú počítačovú analýzu snímok a ich archiváciu.

Optická koherentná tomografia

edem makuly s cystami v centre makuly

OCT ischem BRVO

Jedna z najmodernejších vyšetrovacích metód umožňujúca rýchle a detailné vyšetrenie sietnice, pri ktorom prístroj vysiela do oka slabé a neškodné svetelné lúče. Celé vyšetrenie je úplne bezbolestné a trvá len niekoľko minút. Robí sa v sede s oporou brady a čela, pričom vyžaduje istú mieru spolupráce s lekárom pri v sledovaní svetelného bodu a v krátkom obmedzení pohybov oka.

OCT angiografia

OCt-angio cierno biele ischemia

angio PO ischem BRVO

Najnovšia, rýchla a neinvazívna vyšetrovacia zobrazovacia metóda využíva pohyb krvných buniek v cievach, umožňuje detailné zobrazenie cievnych štruktúr cievnatky a sietnice s vysokým rozlíšením. Je schopná zobraziť izolované cievne štruktúry jednotlivých vrstiev sietnice. Robí sa spolu s OCT na jednom prístroji, v sede s oporou brady a čela, pričom vyžaduje istú mieru spolupráce s lekárom pri sledovaní svetelného bodu a krátkom obmedzení pohybov oka.

FAG

Pri tejto vyšetrovacej metóde vám zdravotná sestra podá do žily kontrastnú látku, fluoresceín, pričom lekár sleduje jej prúdenie cievnym systémom oka na fundus kamere.Aj toto vyšetrenie si vyžaduje vašu spoluprácu s lekárom a fixáciu zraku na svetelný bod. Trvá asi 10 minút a je bezbolestné. Na jeho základe sa dá určiť prítomnosť a rozsah opuchu sietnice a tiež prítomnosť, lokalizácia a rozsah ischémie sietnice (nedostatočne prekrvené oblasti sietnice), čo je kľúčové pri určení ďalšieho liečebného postupu.