Zásady ochrany osobných údajov na webovej stránke

Tieto zásady ochrany osobných údajov predstavujú vyhlásenie o spôsoboch, akými zbierame, uchovávame a používame informácie o jednotlivých osobách navštevujúcich túto webovú stránku. Tieto zásady sa vzťahujú iba na informácie zhromažďované z on-line zdrojov, ktoré odkazujú na tieto zásady a nevzťahujú sa na informácie získané z iných zdrojov. POUŽÍVANÍM TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY SÚHLASÍTE SO ZÍSKAVANÍM, ZHROMAŽĎOVANÍM, SPRACÚVANÍM, POSKYTOVANÍM, SPRÍSTUPŇOVANÍM A POUŽÍVANÍM ÚDAJOV A INFORMÁCIÍ, AKO JE UVEDENÉ V TÝCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV. BERIETE TIEŽ NA VEDOMIE, ŽE SPOLOČNOSŤ NOVARTIS GROUP, KTORÁ SPRAVUJE TÚTO STRÁNKU, MÔŽE PRAVIDELNE MENIŤ, UPRAVOVAŤ, PRIDÁVAŤ, ODSTRAŇOVAŤ ALEBO INAK AKTUALIZOVAŤ TIETO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA SVOJHO UVÁŽENIA A BEZ POTREBY PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA. Na tejto webovej stránke zverejníme všetky zmeny zásad ochrany osobných údajov, aby ste tak boli plne informovaní o tom, aké druhy informácií zhromažďujeme a spracúvame, ako ich používame a za akých okolností ich možno poskytovať alebo sprístupniť. Naše zásady ochrany osobných údajov možno jednoducho nájsť , keďže sú umiestnené na našej domovskej webovej stránke a odkaz na ne je obsiahnutý na každej súčasti (podstránke) webovej stránky, kde sa vyžadujú od používateľov osobné údaje a informácie. Na týchto miestach zberu údajov môžu byť, ak je to potrebné, poskytnuté aj ďalšie vysvetlenia ohľadom účelov, na ktoré sa údaje budú používať. Tieto zásady v ich spojení s akýmkoľvek doplnkovým vysvetlením, Vás oboznámia s tým, ako budeme zaobchádzať so všetkými údajmi o Vás dobrovoľne poskytnutými v súvislosti s Vaším používaním našich webových stránok.

1. Záruka súkromia
Pojem „osobné údaje“ používaný v týchto zásadách sa vzťahuje na informácie, akými sú napríklad Vaše meno, dátum narodenia, e-mailová adresa, poštová adresa alebo telefónne číslo, ktoré možno použiť na zistenie Vašej totožnosti. Vo všeobecnosti spoločnosť Novartis Group, ktorá spravuje túto stránku, nebude spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu. Vyhradzujeme si však právo vykonať za mimoriadnych okolností ďalšie spracovanie osobných údajov v rozsahu povolenom alebo stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ďalšie časti týchto zásad objasňujú, ako a kedy od Vás osobné údaje na spracúvanie získavame.

2. Zamýšľané používanie osobných údajov
Väčšina našich služieb nevyžaduje žiadnu formu registrácie, pričom Vám umožňuje navštíviť našu stránku bez toho, aby ste nám povedali, kto ste. Niektoré služby však registráciu vyžadujú. Keď sa u nás zaregistrujete, možno budete musieť vyplniť niektoré z políčok (niektoré sú povinné a niektoré sú nepovinné), ako aj zvoliť si užívateľské meno a heslo. V týchto prípadoch, ak nebudete chcieť uviesť niektoré požadované osobné údaje, nemusí Vám byť umožnené získanie prístupu k niektorým častiam stránky a nám odpovedanie na Vašu otázku. Osobné údaje spracujeme na účely a spôsobom, o ktorých Vás budeme informovať v čase, keď Vás budeme žiadať o ich poskytnutie. Vaše osobné údaje môžeme napríklad získavať a používať na to, aby sme Vám poskytovali výrobky a služby, fakturovali Vám za výrobky a služby, o ktoré budete mať záujem, ponúkali a propagovali výrobky a služby, o ktorých sa domnievame, že by mohli byť pre Vás zaujímavé, alebo s Vami na iné vopred stanovené účely komunikovali. Vaše údaje spracúvame v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi a etickými požiadavkami na podávanie správ alebo zadržanie dokumentácie.

3. Nesprístupnenie osobných údajov
Nepredáme, nebudeme zdieľať, ani inak nebudeme šíriť Vaše osobné údaje tretím stranám s výnimkou prípadov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť iným partnerským spoločnostiam Novartis na celom svete, ktoré budú súhlasiť s tým, že s nimi budú zaobchádzať v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a iba podľa podmienok týchto zásad ochrany osobných údajov. Osobné údaje môžu byť občas poskytnuté tretím osobám (sprostredkovateľom), ktoré konajú v mene spoločnosti Novartis Group, ktorá spravuje túto stránku, alebo v súvislosti s obchodnou činnosťou spoločnosti Novartis Group, na ďalšie spracovanie v súlade s účelom (účelmi), na ktorý boli tieto údaje pôvodne zhromažďované, ako napr. dodacie služby, vyhodnotenie alebo technická podpora. Tieto tretie osoby sa spoločnosti Novartis Group, ktorá spravuje túto stránku, zmluvne zaviazali, že budú používať osobné údaje iba na dohodnutý účel, nepredajú Vaše osobné údaje tretím stranám a nesprístupnia ich tretím stranám okrem prípadov stanovených zákonom. Keby sa vyskytlo prezradenie osobných údajov tretej strane, budeme sa zo všetkých síl snažiť zabezpečiť nápravu vzniknutého stavu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a taktiež, aby sa spracovanie vykonalo v súlade s účelmi a v rámci obmedzení, na základe ktorých boli tieto údaje pôvodne zhromažďované. Existujú ďalšie dve situácie, za ktorých osobné údaje získané od Vás môžu byť poskytnuté tretej strane. Prvá situácia nastane v prípade, že táto webová stránka a údaje o zákazníkovi s ňou súvisiace sú predané, postúpené alebo prevedené; vtedy budeme požadovať od kupujúceho, postupníka alebo nadobúdateľa, aby zaobchádzal s osobnými údajmi v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Druhý prípad, kedy osobné údaje môžu byť sprístupnené tretej strane, nastane, keď nás požiadajú, aby sme tak urobili v dôsledku povinnosti vyplývajúcej z platného a účinného zákona, súdneho rozhodnutia, iného všeobecne záväzného právneho predpisu alebo v súvislosti s vyšetrovaním vedeným orgánmi činnými v trestnom konaní.

4. Právo na prístup, opravu a námietky
Máte právo požadovať, aby boli Vaše spracúvané osobné údaje vždy aktuálne. Máte zákonné právo požadovať od nás, aby sme Vaše osobné údaje opravili alebo zlikvidovali (vymazali). Venujte preto, prosím, pozornosť názvu webovej stránky, v rámci ktorej ste poskytli informácie, ako aj tie informácie, ktoré by ste chceli, aby sme opravili, aktualizovali alebo vymazali. Vaše požiadavky budeme riešiť rýchlo a dôsledne. Vybavovanie žiadostí o vymazanie osobných údajov bude podliehať všetkým zákonným a/alebo etickým povinnostiam na podávanie správ, vypĺňanie dokumentov alebo ich zadržanie, ktorými sme viazaní.

5. Bezpečnosť a dôvernosť
Na zabezpečenie bezpečnosti a dôvernosti osobných údajov, ktoré zhromažďujeme on-line, používame dátové siete chránené, okrem iného, štandardnou ochrannou stenou firewall a ochranným heslom. Počas spracúvania Vašich osobných údajov prijmeme opatrenia primerane vytvorené na ochranu pred stratou, zneužitím, neoprávneným prístupom, prezradením, pozmenením alebo zničením informácií.

6. Cezhraničný prenos údajov
Sme súčasťou skupiny spoločností Novartis Group, ktorá má databázy v rozličných krajinách. Môžeme preniesť Vaše údaje do niektorej z  databáz skupiny spoločností Novartis Group mimo krajiny Vášho bydliska, aj v prípade, že krajina, do ktorej sa majú tieto údaje preniesť neposkytuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov; v takom prípade však zaistíme, aby prenosy údajov do databáz spoločností v rámci skupiny Novartis Group v danej krajine boli primerane chránené.

7. Anonymné údaje a súbory „cookies“
Môžeme zbierať a spracúvať anonymné informácie o Vašej návšteve na tejto webovej stránke, akými sú informácie o stránkach, ktoré navštívite a o niektorých vyhľadávaniach, ktoré uskutočníte. Tieto anonymné informácie použijeme na to, aby nám pomohli zlepšiť obsah tejto stránky a zostaviť súhrnné štatistické údaje o jednotlivcoch používajúcich našu stránku na interné účely prieskumu trhu. Pritom môžeme nainštalovať súbory „cookies“, ktoré si zoberú názov prvej úrovne domény užívateľa (napr. „bigmail.com“ z e-mailovej adresy john@bigmail.com) a dátum a čas prístupu. Súbory „cookies“ tak, ako ich používame my, nemožno použiť na odkrytie totožnosti jednotlivého užívateľa. Súbor „cookies“ je malý kúsok informácie, ktorá je odoslaná do nášho prehliadača a uložená na pevnom disku Vášho počítača. Súbory „cookies“ Váš počítač nepoškodia. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby Vás upozornil, keď dostanete súbor „cookies“, čo Vám umožní, aby ste sa rozhodli, či ho chcete prijať, alebo nie. Môžeme využívať služby nezúčastnených strán, aby nám pomohli zhromažďovať a spracúvať informácie opísané v tejto časti, pričom všetky tieto tretie strany budú zaviazané povinnosťami opísanými v bode 3. V prípade potreby môžeme použiť internetové tagy, jednoduché textové súbory s príponou (známe aj ako akčné značky, jednopixelové GIF, priezračné GIF, neviditeľné GIF a 1-bY-1 GIF) v kombinácii so súbormi „cookies“ na tejto stránke a môžeme rozmiestniť tieto tagy prostredníctvom reklamy partnera tretej strany. Tieto tagy sú umiestnené na oboch on-line inzerátoch, ktoré privedú užívateľa na túto stránku a na jednotlivé strany tejto stránky. Túto technológiu používame na posúdenie reakcií návštevníkov na naše stránky a účinnosti našich reklamných kampaní (vrátane toho, koľkokrát je nejaká strana otvorená a ktoré informácie sú prečítané). Partner tretej strany môže zhromažďovať anonymné súhrnné údaje o návštevníkoch iných stránok vďaka týmto internetovým tagom/cookies. Ubezpečujeme Vás, že my NEZHROMAŽĎUJEME ani NEVYHĽADÁVAME cez tieto tagy alebo súbory cookies žiadne osobné identifikovateľné informácie o našich návštevníkoch, akými sú mená, adresy, e-mailové adresy alebo telefónne čísla. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o webových tagoch a súboroch cookies súvisiacich s on-line reklamou alebo o rozhodnutí o neúčasti pri zhromažďovaní anonymných informácií tretími stranami, navštívte, prosím, webovú stránku Network Advertising Initiative website.

8. Osobné informácie a deti
Väčšina služieb, ktoré sú k dispozícii na tejto stránke, je určená pre osoby nad 18 rokov veku a staršie. Každý jednotlivec, ktorý požaduje informácie o nejakom lieku indikovanom pre deti, musí mať 18 rokov alebo viac. Nebudeme vedome zhromažďovať, používať ani sprístupňovať osobné údaje od maloletej osoby, ktorá má menej ako 18 rokov, bez toho, aby sme na to vopred nezískali súhlas od jej zákonného zástupcu (napr. rodiča) prostredníctvom priameho kontaktu mimo internetu. Tomuto zákonnému zástupcovi poskytneme (i) oznámenie o konkrétnych druhoch osobných údajov zhromaždených od maloletej osoby a (ii) možnosť namietnuť proti každému ďalšiemu zhromažďovaniu, spracúvaniu alebo zverejneniu týchto informácií. Riadime sa zákonmi na ochranu detí.

9. Odkazy na iné stránky
Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na túto webovú stránku a nie na webové stránky tretích strán. Môžeme poskytovať odkazy na iné webové stránky, o ktorých sa domnievame, že by mohli byť pre našich návštevníkov zaujímavé. Usilujeme sa zaistiť, aby mali tieto webové stránky ten najvyšší štandard. Vzhľadom na povahu World Wide Web („celosvetovej internetovej siete“) však nemôžeme zaručiť štandardy na zaistenie bezpečnosti a dôvernosti pri každej webovej stránke, na ktorú odkazujeme, ani byť zodpovední za obsah stránok iných, ako tejto stránky, pričom cieľom týchto zásad ochrany osobných údajov nie je to, aby ich bolo možné použiť pri každej odkazovanej stránke, ktorá nepatrí spoločnosti Novartis.

10. Kontaktujte nás
Ak máte nejaké otázky alebo sťažnosti ohľadom nášho dodržiavania týchto zásad ochrany osobných údajov alebo ak by ste radi poskytli nejaké odporúčania alebo poznámky na zlepšenie kvality týchto zásad ochrany osobných údajov, pošlite nám, prosím, e-mail na info.sk@novartis.com. Tieto zásady ochrany osobných údajov boli naposledy aktualizované v novembri 2015. Zameriavame sa na to, aby sme sústavne zdokonaľovali nástroje, ktoré sú Vám k dispozícii, v prípade spracúvania údajov, ktoré nám poskytnete. Odporúčame, aby ste občas navštívili túto stránku a pozreli si tieto a iné nové údaje.