Terapia vekom podmienenej degenerácie makuly (VPDM)

Vlhká forma vekom podmienenej degenerácie makuly sa dnes dá liečiť.

Súčasné liečebné možnosti VPDM sa zameriavajú predovšetkým na anti-VEGF liečbu, zriedkavo sa používa PDT liečba. Ich voľba závisí od typu ochorenia.

Metódy využívané v minulosti (laserkoagulácia, transpupilárna termoterapia) boli viac-menej deštruktívne a liečba znamenala maximálne stabilizáciu už aj tak zníženého videnia, len v malom percente sa ňou dosiahlo zlepšenie zrakovej ostrosti z dlhodobého hľadiska.

Fotodynamická liečba – PDT

Fotodynamická liečba – PDT je dvojfázová liečba. V prvej fáze sa podá do žily účinná látka, ktorá sa objaví prednostne v zmenených krvných cievach oka. V druhej fáze je aktivovaná laserovým svetlom, a tým sa uzatvoria novovytvorené krvné cievy v oku. Liečbu PDT možno opakovať v trojmesačných intervaloch. Oproti predchádzajúcim metódam je fotodynamická terapia relatívne bezpečná a menej deštruktívna, dokáže však iba stabilizovať zrakovú ostrosť.

Anti-VEGF liečba

Anti-VEGF liečba je najnovším trendom v liečbe vlhkej formy VPDM. VEGF je skratka, ktorá znamená vascular endothelial growth factor, teda rastový faktor podporujúci rast vlásočníc. Tento faktor je zodpovedný za neovaskularizáciu, teda rast nových ciev a je aj cieľom špecializovanej liečby. Zabránenie aktivity tohto faktora znamená, že sa prestanú tvoriť vlásočnice tam, kde nemajú.

Príčinou výraznejšej aktivity a rastu vlásočníc je nedostatočné okysličovanie sietnice. Požiadavka na zlepšenie zásobovanie kyslíkom vyvolá aktivitu faktorov ovplyvňujúcich rast vlásočníc a tvorbu nových ciev (angiogenézu), čo vedie k neželanému prerastaniu vlásočníc do oblastí, kde spôsobujú poruchy.

Funkciou Anti-VEGF liečby je atakovať činnosť týchto faktorov a zastaviť tak neželaný rast ciev v oku.  Anti-VEGF látky zabraňujú presakovaniu tekutiny z ciev a následne normalizujú hrúbku sietnice v mieste najostrejšieho videnia. Zastavenie rastu ciev tak spôsobí, že choroba nepostupuje. Liečba pomáha pacientom nielen zrak zachovať (95 %), ale dokonca aj zlepšiť zrakové funkcie (40 %).

Účinné anti-VEGF lieky sa podávajú injekciou priamo do oka. Liečba sa začína jednou injekciou za mesiac. Injekcie sa podávajú za sterilných podmienok na operačnej sále. Lekár kontroluje stav oka a v závislosti od toho, ako pacient reaguje na liečbu, rozhodne, či a kedy potrebuje pacient ďalšiu liečbu. Počas liečby sa môžu vyskytnúť vedľajšie účinky, ktoré vyvoláva buď samotný liek, alebo podanie injekcie.

Požiadavky na terapiu

  • Účinkuje na všetky VEGF formy a znižuje ich produkciu s vysokou účinnosťou
  • Lieková forma na podanie priamo do oka
  • Plne preniká vrstvami sietnice do cieľového tkaniva
  • Rýchle systematické čistenie
  • Nízky potenciál nevhodnej imunitnej odpovede

Centrá liečby

Na Slovensku je 17 centier, v ktorých sa vykonáva liečba anti-VEGF faktormi:

Bratislava

Klinika Oftalmológie LFUK a UNB Ružinov, Ružinovská 6

Bratislava

Očná klinika SZU a UNB, pracovisko Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11

Banská Bystrica

II. Očná klinika SZU pri FNsP F.D. Roosevelta

Prešov

Očné oddelenie FNsP J. A. Reimana, Hollého 14

Košice

Očná klinika FNLP – pracovisko SNP 1

Žilina

Očné oddelenie NsP, V. Spanyola 43

Nitra

Očná klinika Fakultná nemocnica, Špitálska 6

Trenčín

Fakultná nemocnica, Legionárska 2

Ružomberok

Očná klinika ÚVN SNP, ul. gen. M. Vesela 21

Nové Zámky

Očné oddelenie FNsP

Zvolen

OFTAL, s.r.o. – Špecializovaná nemocnica v odbore oftalmológie vo Zvolene

Bratislava

Očné oddelenie Nemocnice Ministerstva obrany SR, a. s.

Košice

Očné oddelenie FNLP – pracovisko Rastislavova 43

Bojnice

Očné oddelenie NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Poprad

Očné oddelenie NsP, Banícka 803/28

Trebišov

Očné oddelenie NsP, a. s.

Martin

Očná klinika MFN, Kollárova 22